Verla Opleidingen
telefoonnummer 0226-745200
email info@verlaopleidingen.nl

Opleidingslocatie
De Huisweid 4 1749EL
Warmenhuizen

Postadres
Oostwal 83 1749XL
Warmenhuizen

Heeft u een vraag of klacht?
klik hier

Fiscale Gegevens
KVK nummer 37090556
BTW nummer NL809623158B02

Heeft u een vraag of opmerking, vul dan het onderstaande formulier in


Klachten kunnen zowel mondeling als via het contactformulier worden ingediend. De klacht wordt aangehoord en daarna geregistreerd op het evaluatieformulier. Er wordt ook nagegaan hoe de kritiek of ontevredenheid bij degene die de klacht heeft geuit kan worden weggenomen. Afspraken worden genoteerd op het evaluatieformulier. Dit geldt ook voor klachten waarvoor geen oorzaken of oplossingen kunnen worden gevonden. Nadat de klacht is ingediend, neemt de directie contact op met degene die de klacht heeft ingediend om deze op de hoogte te stellen van de wijze waarop de klacht wordt opgevolgd. Dit alles met een verwerkingstijd van maximaal 14 dagen na ontvangst klacht. Door beide partijen worden afspraken gemaakt en vastgelegd op het evaluatieformulier. Zodra de gemaakte afspraken zijn nagekomen, ondertekent de directie het evaluatieformulier voor akkoord, doch uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na ontvangst klacht.

De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en Verla opleidingen ter zake van de klacht een beroep doen op bemiddeling van de burgerrechter. Bemiddeling kan slechts worden ingeroepen nadat de leerling zich binnen zes weken eerst tot Verla opleidingen heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien door Verla de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies door een onafhankelijke instantie, welke door beide partijen wordt erkend. Verla opleidingen zal de klacht registreren als leermoment en voorkomen van vervolg.

Verla opleidingen behoudt zich het recht om tot maximaal 5 dagen voor start van de opleiding deze opleiding uit te stellen of af te zeggen. Klanten worden hierbij een andere datum of opleiding aangeboden. Als de klant niet kan of andere reden heeft dit niet te willen, heeft de klant recht op restitutie van reeds betaalde facturen. In gevallen van bijzondere omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, overlijdensgevallen, etc. behoudt Verla opleidingen te allen tijde het recht de opleiding uit te stellen of te annuleren zonder dat hieraan verdere verplichtingen verbonden zijn.

Annuleringsregeling Verla Opleidingen

Inkoop cursus door Opdrachtgever
Annulering tot 1 week voor aanvangstdatum Kosteloos
Annulering tot 3 dagen voor aanvangstdatum 50%
Annulering tot 24 uur voor aanvangstdatum 100%
Inschrijving Kandidaat
Annulering tot 1 week voor aanvangstdatum Kosteloos
Annulering tot 3 dagen voor aanvangstdatum 50%
Annulering tot 24 uur voor aanvangstdatum 100%